น.ส.พรประภา   โอภารัตน์     ชั้น.ม.6/5  เลขที่  1

น.ส.สุภารัตน์   สุขเกิด         ชั้น.ม.6/5   เลขที่  7

น.ส.กิตติยา     สดขุนเณร    ชั้น.ม6/5    เลขที่  23

น.ส.วิมลสิริ     จิตรบรรจง     ชั้น.ม.6/5   เลขที่  27

Advertisements